۷ بسته سرمایه‌گذاری به شهرستان پردیس اختصاص یافت

جستجو
صفحه اصلی
چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۹
۷ بسته سرمایه‌گذاری به شهرستان پردیس اختصاص یافت
۷ بسته سرمایه‌گذاری به شهرستان پردیس اختصاص یافت

پیام پردیس/ سمیه خاکپور-رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان پردیس اظهار داشت: برای جذب سرمایهگذار و رونق گردشگری در سال جهش تولید اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی استان تهران با اختصاص بستههای سرمایهگذاری در شهرستانهای دماوند به تعداد 10 بسته، شهرستان فیروزکوه 7 بسته و شهرستان پردیس نیز 7 بسته در نظر گرفته است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان پردیس با تشریح بستههای سرمایهگذاری بیان داشت: اجرای این طرح به منظور شناسایی بیشتر پتانسیلهای موجود در شهرستان و جذب سرمایهگذاری در بخشهای گردشگری، بومگردی، ورزشی و کشاورزی در اراضی ملی به مرحله اجرا در میآید.

وی افزود: اولویت اجرای این طرحها در ابتدا با بومیهای شهرستان است که در صورت معرفی طرح مناسب برای اجرای هر یک از فعالیتهای ذکر شده مورد بررسی قرار خواهد گرفت و با توافق طرفین طرح اجرایی خواهد شد.

خاکپور در ادامه گفت: فرایند سرمایهگذاری یک صنعت پیچیدهای است و ما باید سرمایهگذاران را تشویق و به سمت روستاها سوق دهیم و با اجرای بستههای پیشنهادی تولید را در روستاها رونق دهیم.

رئیس اداره میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی شهرستان پردیس افزود: برآورد اولیه سرمایه در بستههای سرمایهگذاری در مدت زمان پنج ساله مشخص و بازدهی سرمایه برای سرمایهگذاران نمایان میشود.

وی خاطرنشان کرد: در مدت زمان دو ماهه تهیه این بستهها لازمالاجرا است که از طریق فراخوان در سایتهای سازمان میراث فرهنگی یا همایشها و نمایشگاههای مربوطه به سرمایهگذاران اعلام میشود.